repo21

Archive for September, 2007

Oplossing in zicht voor Zoete Dood

Posted by marcho on 29th September 2007

De provincieraad van Antwerpen heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaal bedrijventerrein Willebroek-Noord en Puurs goedgekeurd. De gronden situeren zich op een strategische locatie, maar liggen al twintig jaar grotendeels braak. De zwaar vervuilde site staat in de regio nog steeds bekend als de Zoete Dood, maar door het ruimtelijk uitvoeringsplan kan daar volgens Koen Helsen, gedeputeerde voor economie en ruimtelijke ordening en planning van de provincie Antwerpen, eindelijk iets aan gedaan worden.

De goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is volgens gedeputeerde Koen Helsen uitstekend nieuws voor Willebroek en haar bewoners, maar ook voor het bedrijfsleven in de regio. “Het nieuwe uitvoeringsplan vindt een evenwicht tussen bedrijvigheid en leefbaarheid,” aldus de gedeputeerde. De gronden vlakbij de A12, het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Rupel hebben een strategische ligging, maar liggen al twintig jaar grotendeels braak.

Vroeger stonden er op de bewuste gronden cokes-fabrieken. De zone staat daarom in de regio nog steeds bekend als de Zoete Dood, omwille van de vervuiling en de zoete grond van de kolen. Een grondige bodemsanering dringt zich bijgevolg op. De overgebleven bedrijven zijn chaotisch ingeplant en gebrekkig ontsloten. De nabije dorpskern van Willebroek kampt daarom met verkeersoverlast en mist een groene bufferzone. “Willebroek-Noord heeft vele troeven, maar kampt tegelijk met een pak beperkingen,” aldus Koen Helsen.

Die beperkingen maken een herbestemming niet eenvoudig. De provincie Antwerpen en de (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen, de gemeente Willebroek, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de NV Zeekanaal en de privé-partner Groep Bernaerts moesten eerst overeenstemming krijgen over de sanering van de gronden en de nieuwe roeping van het gebied. Alle overheidspartners spraken deze zomer met een protocolovereenkomst af wie welke taken ging vervullen. Met de Groep Bernaerts werd een PPS-contract afgesloten over de sanering en het bouwrijp maken van de terreinen.

Gedeputeerde Koen Helsen zegt verheugd te zijn omdat de goedkeuring van het PRUP beweging brengt in de herbestemming van het gebied. “Dit nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan geeft ons de kans om meer dan 40 hectaren bouwrijpe industriegrond te creëren en ondernemers plaats te geven,” voert hij aan. “Bovendien kunnen een aantal bedrijven die momenteel in het gebied gevestigd zijn, hun activiteiten zelfs uitbreiden.”

“We investeren in duurzaamheid door voor de eerste keer in onze provincie op zo’n grote schaal een brownfield-ontwikkeling te doen,” aldus Koen Helsen. “We snijden dus niet zo maar nieuwe gronden aan, maar hergebruiken gesaneerde gronden. Het nieuwe bedrijventerrein krijgt een ruime groenbuffer met de nabije woongebieden, een aparte ontsluiting met de A12 en een geoptimaliseerde waterhuishouding waardoor wateroverlast tot het verleden zal behoren.”

Dankzij de goedkeuring van het uitvoeringsplan komt de start van de werken wel echt dichtbij. De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening buigt zich nog over dit plan en tegelijk lopen er nog tal van vergunningsdossiers. Als alles goed gaat wordt er begin volgend gestart met de sanering van de vervuilde gronden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuw middel tegen botontkalking

Posted by marcho on 26th September 2007

Het farmaceutisch bedrijf Novartis heeft een totaal nieuw product ontwikkeld om bontonkalking in te dijken. Het middel heeft van de Amerikaanse Food and Drug Administration groen licht heeft gekregen. Het produkt wordt op de markt gebracht onder de benaming van Aclasta (Zeledronaat), een infuus is die één maal per jaar wordt toegediend via intraveneuse weg.

Volgens Christiane Pouliart, gespecialiseerd in de fysische geneeskunde en ook voorzitter van de Belgische Vereniging van Osteoporosepatiënten, betekent dit een grote stap vooruit in deze specifieke behandeling, zeker op gebied van resultaten, therapietrouw en door het kleinere aantal consultaties bovendien ook een minder kost voor de sociale zekerheid. In België zijn ongeveer een 360.000 osteoporosepatienten, waaronder 13.000 heupbreukfracturen veroozaakt door osteoporose.

Op dit ogenblik zijn er vier geneesmiddelen op de markt op basis van bifosfanaten, maar die moeten maandelijks toegediend worden. Professor Steven Bonen van de Universiteit stelt in een studie dat het middel zou kunnen leiden tot 41 procent minder breuken en 70 procent minder wervelverzakkingen. Op dit ogenblik is bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap de registratie procedure ingezet.

Men verwacht in België volgend jaar de terugbetaling van het middel te kunnen bekomen. (Felixcius)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Provincie Antwerpen steunt het Zuiden

Posted by marcho on 25th September 2007

Provincie Antwerpen steunt het Zuiden

Heel wat inwoners en verenigingen van de provincie Antwerpen zijn in het Zuiden actief om samen met de plaatselijke bevolking te werken aan betere leefomstandigheden. De Antwerpse deputatie stimuleert deze noord-zuidsolidariteit en kent daarom aan 66 projecten subsidies toe. Het gaat om een totaal bedrag van 329.000 EUR. Ze gaan naar talrijke projecten, zoals de opbouw van een school in Togo, een opvangcentrum in Congo, een muziekproject in het Midden-Oosten of dorpsontwikkeling in India.

“We voorzien 0,7 procent uit de begroting voor ons Noord-zuidbeleid,” zegt gedeputeerde Inga Verhaert, “hiermee willen we solidair zijn met regio’s uit het Zuiden.” Een deel van dit budget gaat naar projecten die de provincie zelf uitwerkt. Enerzijds is dit de bewustmaking van de noord-zuidproblematiek bij de inwoners via bijvoorbeeld de lessenpakketten van Kleur Bekennen of via multiculturele evenementen zoals Mano Mundo. Anderzijds worden er ook effectief projecten in het Zuiden zelf uitgewerkt. Hier kiest de provincie voor een concentratie van de middelen in drie regio’s nl. Guatemala, de Filippijnen en Senegal. Doel is de organisatieversterking van de lokale partners om te komen tot zelfredzaamheid en uiteindelijk een integrale en duurzame ontwikkeling van de streek.

Gezien er in de provincie heel wat organisaties en vriendengroepen rond coöperanten zeer goed werk leveren in of voor het Zuiden, ondersteunt de provincie hen via subsidies. De projecten die gesubsidieerd worden, hebben zeer gevarieerde doelstellingen. Ze kunnen actief zijn op het vlak van voedselzekerheid, onderwijs, milieuzorg, capaciteitsopbouw, huisvesting, mensenrechten of integrale streekontwikkeling. De gemeenschappelijke noemer is de aandacht voor duurzame ontwikkeling. “Deze, meestal kleine initiatieven, verdienen zeker onze steun,” aldus Verhaert. “Ze illustreren de solidariteit van onze inwoners met het Zuiden.” In de deputatie werden 66 subsidieaanvragen goedgekeurd, goed voor een bedrag van 329.000 euro.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Generisch middel als kankertherapie

Posted by marcho on 22nd September 2007

The New Scientist meldt dat het generisch geneesmiddel Dichloroacetate, dat gebruikt wordt bij stofwisselingsziekten, zoals de ziekte van Huntington, door zijn zéér specifieke inwerking op de cel nu kan worden beschouwd als een goedkoop en veilig geneesmiddel voor de meeste vormen vankankers, Op het middel rust geen patent, wat betekent dat het voor een fractie van de kosten van een nieuw ontwikkelde geneesmiddel gemaakt kan worden.

In de Universiteit van Alberta in het Canadese Edmonton heeft het wetenschappelijk team van Evangelos Michelakis testen met Dichloroacetate op menselijke kweekcellen buiten het lichaam en vonden dat het long-, borst- en hersenkankercellen doodde, maar geen gezonde cellen. Tumoren verwekt in ratten, krompen zienderogen toen deze in contact kwamen met water waarin Dichloroacetate was opgenomen.

Dichloroacetate valt de kankercel op een zeer specifieke wijze aan. Volgens Michelakis zijn er bewijzen dat het middel mitochondriën, bepaalde onderdelen van een cel, activeert. Dat doet op zijn beurt de kankercellen doen verschrompelen en uiteindelijk doen afsterven. Kankercellen onderdrukken hun mitochondriën en dit zorgt er ook voor dat ze zich kunnen beschermen tegen vele standaard chemotherapiën. (Felixcius)

Posted in Uncategorized | No Comments »

COPD wordt derde doodsoorzaak

Posted by marcho on 17th September 2007

Al één op tien mensen lijdt aan COPD-aandoeningen, een verzamelnaam voor chronische bronchitis en long-emphyseem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit van Oragon in Portland. Dat blijkt uit een onderzoek bij 9.500 veertigplussers in twaalf landen. Via een longtest werd door de wetenschappers 11,8 procent van de mannen en 8,5 procent van de vrouwen COPD vastgesteld.

Opvallend en verwacht is, dat negen op de tien COPD-patiënten rokers of ex-rokers zijn. COPD is de enige ziekte die gestadig aangroeit ten opzichte van andere pathologiën. Momenteel is COPD nog steeds de vijfde doodsoorzaak, maar als die evolutie zich aan het huidige ritme doorzet, komt deze aandoeningen in de jaren twintig van deze eeuw op de derde plaats.

Uit het onderzoek blijkt dat de aandoening zich al manifesteert rond de leeftijd van veertig jaar. België was niet vertegenwoordigd in het onderzoek, maar er zouden in ons land ongeveer 680.000 COPD-patiënten zijn. Bij het ontstaan van de ziekte spelen onder meer de ultra kleine stofdeeltjes die zich rondom ons manifesteren, roken, en verlaging van het immuum systeem een rol. De onderzoekers wijzen erop dat niet alleen de hersenen en longen op zuurstof leven, maar het hele lichaam. (Felixcius)

Posted in Uncategorized | No Comments »